Skip to content

درختي با دوازده شاخه

December 20, 2011


سالهاست که بعضی از اساتید بزرگ جهان بطور مرموز و مبهم ، گاهی از یک معلم جهانی سخن می گویند . این معلم جهانی در نقاط مختلف جهان با اسامی و ردّهای کاملاً مختلفی شناخته شده است . در بارۀ او، کیستی او، فعالیتها و تعلیماتش تاکنون و طی قرن اخیر، دهها کتاب به رشته تحریر درآمده است . در زبانهای مختلف بنابر فرهنگ و فضای اندیشه ای حاکم ، آگاهان باطنی و اساتید معنوی، این معلم جهانی را به اسمي می نامند . از آنجا که بیشتر اساتید معنوی ساکن سرزمین هندوستان می باشند بنابراین دربارۀ این شخصیت جهانی ، بیش از هر جای دیگر ، در میان اساتید بزرگ هندی (و در هندوستان) سخن به میان آمده و ایشان بیش از سایرین در بارۀ او سخن گفته اند یا نوشته اند. به همین دلیل در سطح جهان او را بیشتر با عنوان ماها (به معنای برترین ، بزرگترین ، عالی ترین ،کاملترین)، آواتار (تجسم خداوند در زمین ؛ حلول و آشکاری خداوند در انسان : معادل خلیفه الله در عربی و فارسی )؛ ماهاآواتار (بزرگترین تجلی و تجسم تاریخی آواتارها ) ، جی (به معنای حضرت)، ماهاسای (برترین حقیقت ، حقیقت نهایی بشر)، کالکی (اسب سفید )، و پریما (عشق الهی) می نامند. البته تعداد اسم هایی که این فرد به آنها نامیده شده ، بیش از صد اسم است . چند تن از اساتید علوم باطنی در میان اعراب و عبریان او را با نامهای دیگری مانند الیاس ، روح الله ، یاحی(یحیی)، یاسین ، روحنا، قدوس ، خضر و ادریس خوانده اند . یکی از مردان مقدس سرخپوست از او با نام «دوباره می آید» یاد می کند. گروهی از کشیشان هزیکاسم و کابالیستهای یهودی او را همان مسیح یا مسیا می دانند . از ديدگاه شيعيان اين فرد نمي تواند مهدي موعود (ع) باشد. از میان دهها کتابی که با ردّها و آدرس های بظاهر مختلف در بارۀ او نوشته شده ، یکی از کتابها صرفاً در بارۀ اسامی مختلف او ، مشخصات بظاهر مختلفی که بعضی از بزرگان در بارۀ ایشان داده اند و معانی و علل نامگذاری های مختلف است . در برخی از کتب ترجمه شده به فارسی هم گاهی به اشارات مبهم و گنگی در بارۀ او برمی خوریم مانند اشاره ای که در کتاب شرح زندگی یک یوگی ،جریان هدایت الهی (مقدمۀ آن) و یوگی جاودانۀ هیمالیا وجود دارد .
از مجموع چیزهایی که اساتید بزرگ باطنی در نقاط مختلف جهان ، طی دهه های گذشته در بارۀ او گفته یا نوشته اند ، دوازده نکتۀ مشترک را در بارۀ این فرد انتخاب کردیم که به ذکر آنها می پردازیم .
در این متن ما از او با عنوان «روح الله» نام می بریم .

1- معجزات : او دارای معجزات و اعمال خارق العادۀ بسیار بزرگی است که طی قرون اخیر از هیچ یک از بزرگان باطنی دیده نشده است . گزارش های متعددی از زنده کردن مردگان ، شفای بیماران لاعلاج ، برکت و ایجاد زایش که موضوع مورد برکت را هزاران برابر کرده است ، ایجاد زلزله ، طی الارض ، دیده شدن با بدن نورانی و گزارشات مشابه.

2- او همواره در مرکز یک گروه دوازده نفره قرار دارد که پنج تن از آنان آشکارا در جامعه فعالیت می کنند و هفت تن از ایشان بطور ناآشکار و بدون ارتباط گسترده با مردم فعالیت دارند . این دوازده نفر ، در نقاط مختلف دنیا فعالیت دارند و پنج تن از آنان کم و بیش معروف می باشند ، ظاهراً این پنج نفر با همدیگر ارتباطی نداشته و حتی گاهی دیده شده که به انکار یکدیگر دست زده اند .

3- احاطۀ این فرد به علوم اسرار و غیب بسيار زياد است و تاکنون در ارتباط با شاخه های دوازده گانه (به هر یک از اعضای حلقۀ دوازده گانه ، شاخه گفته می شود که ترجمه ای است از یک واژۀ غیرفارسی) به هر سؤالی جواب داده است .

4- با مرگ یا کنار رفتن هر یک از اعضاء دوازده گانه ، یک عضو از مدار دیگر (که خود حلقگان اساتید دوازده گانه اند) وارد جمع دوازده نفر می شود .

5- هر یک از اعضاء مسئولیت و مأموریت معلومی بعهده دارد و او در هریک از این افراد از وجه مسئولیت و ظرفیت روحی آنها تکثیر و القاء شده است . القاء روح و تکثیر روحی یکی از روشهای بنیادی علوم باطنی است که طی آن استاد ، روح خود را به شاگرد خود القاء کرده و انتقال می دهد . تکثیر روحی یک پدیدۀ تاریخی است و با توجه به گزارشات تاریخی و یا استنادات قرآن و کتاب مقدس بسیار اتفاق افتاده است . این پدیده سالهاست که تحت مطالعۀ برخی از روانشناسان قرار دارد . در تکثیر روحی و القاء روح در واقع حلول روحی اتفاق می افتد و شخص روح جدیدی را در خود خواهد داشت . در علوم باطنی، این مرحله را آخرین مرحلۀ تعلیم باطنی با عنوان تعلیم اعظم یا تعلیم سرّ می شناسند و در آن استاد بطور کامل به شاگرد خود منتقل می شود . یکی از معروف ترین گزارشات تاریخی که درکتب مقدس ذکر شده است مربوط به القاء روح ایلیای نبی در شاگرد خود الیشع می باشد که در آن روح ایلیای نبی بطور کامل به الیشع منتقل شد . همچنین القاء روح یحیای نبی (که به قول عیسی مسیح همان ایلیای نبی قرنها پیش بود) و تکثیر روحی او در عیسی (که به مسیح شدن او منجر شد) از نمونه های مشهور دیگر است.

6- یکی از شاخه های دوازده گانه (يكي از حلقه ها)، تکثیر روحی کامل و همه وجهی استاد روح الله محسوب می شود . در بسیاری از مواقع این فرد بجای استاد روح الله شناخته شده و بجای او عمل کرده است . این مجموعه را می توان مانند درختی تصور کرد که دارای دوازده شاخه است . پنج شاخۀ درخت آشکار است و هفت شاخۀ آن به گونه ایست که در این پنج شاخه استتار شده و دیدن آنها به سادگی امکان پذیر نیست . یکی از این پنج شاخه امتداد ساقۀ اصلی درخت است . این فرد همان تکثیر کامل روحی و قرینۀ حضوری استاد روح الله می باشد .

7- در همۀ دوره هایی که گزارش شده است ، قطب الهی استاد روح الله فقط از طریق شاخه های خود با ملتها و اجتماعات در ارتباط بوده است. حجم گزارشات جعلی و بدون نشانه یا گزارشهای توهم آمیزی که در این باره وجود دارد بسیار بیشتر از حجم گزارشات واقعی است.

8- تعالیم و جریانهای آموزشی مختلفی که با مرکزیت این قطب الهی در کشورهای مختلف وجود داشته است ، اسامی مختلفی دارد که ظاهراً همۀ این تعلیمات از یک نگاه با عنوان الاهیسم شناخته می شود . الاهیسم ارتباطی با ادیان نداشته و جایگزین هیچ دین خاصی نیست بلکه در آن بر عمل به کتاب مقدس هر دین و توجه هرچه بیشتر به یگانه پرستی و تسلیم در برابر خداوند تأکید می شود .

9- هیچ یک از تصاویر ارائه شده در بارۀ ایشان ، تصویر واقعی او نیست .

10- گفته می شود راما کریشنا ، ساتیا سای بابا ، اشوراجنیش ،کریشنا مورتی و ايليا «ميم» از جمله حلقه های او بوده اند اما این موضوع فقط از یک طریق تأیید شده است .

11- شاخۀ یک درخت ، مانند خود درخت است و در جای خود، یک درخت محسوب می شود. یک شاخه واجد تمام ویژگی های درخت است و روح درخت در آن جاری است . بنابراین برای بررسی یک ادعای احتمالی در این زمینه باید دید که آیا فردی که در بارۀ او چنین مسئله ای مطرح می شود ، دارای روح درخت و ویژگی های آن است. آیا این فرد احتمالی دارای دانایی ، توانایی و ویژگی های روحی مشابه است؟

12- گزارش هاي زيادي درباره اعمال و نشانه هاي خارق العاده استاد روح الله وجود دارد كه هميشه به حلقه هاي ايشان نسبت داده شده است.

کلید وازه ها:

اساتید معنوی، بزرگان باطنی، شهود، اوشو، سای بابا، عرفان ، فرقه , ضد فرقه , فرقه ها , رهبر فرقه , سرکرده فرقه , عرفان , عرفان کاذب , دین , ادیان , جنبشهای نوپدید , معنوی , عقیده , ایلیا میم , ایلیا میم رام الله ,اساتید , ایلیا رام الله , اتهامات,استاد ایلیا , بودیسم, استاد ایلیا میم رام الله , ماهاریشی، رام الله، راما کریشنا، هندوئیسم، جریان رام الله , اشو راجنيش, دون خوان، کارلوس کاستاندا، هواداران ضد فرقه رام الله , هواداران فرقه، پیمان فتاحی , پ. ف , ال یاسین , جمعیت ال یاسین , انرژی درمانی ، درمانگری ، رام الله عرفان ، کریشنا مورتی، دالایی لاما، ماورا ، درباره رام الله ، اتهامات، مهربابا، آواتار، خلیفه الله، ماها آواتار، علوم باطنی، استاد روح الله، جنبش، هدایت الهی، 

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: