Skip to content

پندهايي از دالايي لاما

February 14, 2012

1. به خاطر داشته باش که عشقهاي سترگ ودستاوردهاي عظيم، به خطر کردنها و ريسکهاي بزرگ محتاجند.

2. وقتي چيزي را از دست دادي، درس گرفتن از آن را از دست نده.

3. اين سه ميم را از همواره دنبال کن:

. محبت و احترام به خود را

. محبت به همگان را

. مسئوليت پذيري در برابر کارهايي که کرده اي

4. به خاطر داشته باش دست نيافتن به آنچه ميجويي گاه يک شانس بزرگ است.

5. اگر مي خواهي قواعد بازي را عوض کني اول قواعد را بياموز.

6. به خاطر يک مشاجر? کوچک، ارتباطي بزرگ را از دست نده.

7. وقتي دانستي که خطايي مرتکب شده اي، گامهايي را پياپي براي رفع آن خطا بردار.

8. بخشي از هر روز خود را به تنهايي گذران.

9. چشمان خود را نسبت به تغييرات بگشا، اما ارزشهاي خود را به سادگي در برابر آنها وانگذار.

10. به خاطر داشته باش گاه سکوت بهترين پاسخ است.

11. شرافتمندانه زندگي کن؛ که هر گاه بيشتر عمر کردي، با يادآوري زندگي خويش دوباره شادي را تجربه کني…

12. زيرساخت زندگي شما، وجود جوي از محبت و عشق در محيط خانه و خانواده است.

13. در مواقعي که با محبوب خويش ماجرا مي کني و از او گلايه داري، تنها به موضوعات کنوني بپرداز و سراغي از گلايه هاي قديم نگير.

14. دانش خود را با ديگران در ميان گذار؛ اين تنها راه جاودانگي است.

15. با دنيا و زندگي زميني بر سر مهر باش.

16. سالي يک بار جايي برو که تا کنون هرگز نرفته اي.

17. بدان که بهترين ارتباط آن است که عشق شما به هم، از نياز شما به هم سبقت گيرد.

18. وقتي مي خواهي موفقيت خود را ارزيابي کني، ببين چه را از دست داده اي که چنين را به دست آورده اي…

19. در عشق و آشپزي، جسورانه دل را به دريا بزن.

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: