Skip to content

دروغ شاخ دار در مورد معلم تفکر ؛ ایلیا میم : او فرقه ضاله رام الله را تشکیل داده

July 13, 2013

دروغ شاخ دار در مورد معلم تفکر ؛ ایلیا میم : او فرقه ضاله رام الله را تشکیل داده !!!

دروغ های شاخدارِ امنیتی دایره مذاهب اطلاعات به ایلیا رام الله : ایلیا موسس فرقه رام الله است. او چند هزار زن دارد، هزاران جن و روح را به درون مردم مي‌فرستد و آنها را تسخير مي‌كند، شاگردان او، همان اعضای فرقه ضاله رام الله هستند، …

 

دروغهای شاخ دار و شاخههای بی بار

منبع: فیلم گزارش مستند از زندگی ایلیا «میم»

 

در اين سالها گاهي دشمنان و بدبينان دروغها و جعلياتي را به ما نسبت ميدادند که آنقدر در آن تناقض و ضد و نقيض بود که همان کافي بود تا جوابي به آنها داده نشود. بعضي از اين تهمتهاي دروغ به قدري مسخره و نامعقول بودند که گاهي دوستاني از ال ياسين آنها را جمع ميکردند و بعد از يک کار بسيار فشرده و متراکم، براي تغيير روحيه آنها را ميخواندند. مثلاً اينها خطاهايي بود که ما مرتکب شده بوديم. اين دروغهاي واضح و سندهاي جعلي به قدري متزلزل بودند که گمان عاقلانهتر اين بود که آن را از جانب افرادي تصور کني که يا هرگز تفکر نکردهاند و با اين حيطه آشنايي ندارند يا آشنايي دارند و به عمد و به انگيزههاي ديگر دارند اينطور ناهنجار و نامعقول و مضحک عمل ميکنند. مثلاً ميگفتند من چند هزار زن دارم، هزاران جن و روح را به درون مردم ميفرستم و آنها را تسخير ميكنم، آزمايشگاههاي پيشرفته ژنتيكي براي شبيه سازي انساني دارم، تعداد زيادي چاه نفت در كشورهاي عربي و چند معدن الماس در آفريقاي جنوبي و معدن طلا در آمريكا دارم… اينها را در سايتها و حتي بعضي از روزنامهها مينوشتند و حتي بعداً بعضي از اينها را در مصاحبههاي رسمي و حتي در مراكز قانوني مطرح كردند. يک مدتي به ما ميگفتند که اينها اسلام آمريکايي را انتشار ميدهند؛ بعد در همان جا يا چند روز بعد ميگفتند اسلام وهابيها را نشر ميدهند بعد ميگفتند شيعههاي افراطي و چند روز كه ميگذشت ميگفتند نه شيعه هستند و نه مسلمان. اينها همه در تضاد کامل بودند. مهم نيست كه كدام نظر درست است. مسئله اين است؛ اينها را يك نفر يا يك عده، به فاصلۀ چند روز بيان ميكردند و از اين دست تناقضها و ضد و نقيضها فراوان بود.  ….

برای خواندن ادامه این مطلب اینجا را کلیک نمایید

https://intellectualmovements.wordpress.com/2013/01/08/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8/

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: